Rezervasyon

Rezervasyon Bilgileri GSM doğrulaması için lütfen telefon numaranızı doğru girdiğinizden emin olunuz!

Okudum

Rezervasyon İptali Rezervasyon kodunuzu girerek iptal işlemi yapabilirsiniz.

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Şirketimize yapılan iş başvuruları sırasında iş başvurunuz kabul edilmese dahi, iş sözleşmesinin imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde bazı kişisel bilgileriniz çalışanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, çalışanlarımızla iletişimi geliştirmek, gereksinimleri ve ilgi alanlarını anlayabilmek amacıyla sizlerden talep edilmekte, bu kapsamda yeterli bilgilendirmede bulunularak ve onayınız alınarak kişisel bilgileriniz toplanmakta, kullanılmakta ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. Şöyle ki; Şirketimiz tarafından ya da resmi kurumlardan, internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işlenebilir. Şirketimizce işlenen Tüm kişisel veriler; başta yukarıda sayılan sebepler/gerekçeler, çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, işe alım araştırmalarını desteklemek, çalışma koşullarının belirlenmesi gibi vb. amaçlar ile kullanılmaktadır/kullanılacaktır.


Tarafımızca kaydedilen/işlenen veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde ve işbu onay formunda bahsi geçen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Bu hususta, Şirketimize karşı, başta 6698 sayılı Kanunun 11. Maddesinden ve yasal mevzuattan kaynaklanan tüm haklarınızı kullanabilirsiniz.


Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketiniz tarafından yukarıda bahsedildiği şekilde elde edilen/edilebilecek kişisel veri ve bilgilerimin işlenmesini kabul ettiğimi konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onaylıyor ve kabul ediyorum.


İşbu iş başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içerisinde değişecek olan bilgilerimi en geç 7(yedi) gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, hakikat dışı / eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın 4857 sayılı iş kanunun 25-II maddesine göre işime derhal son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı, eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.