6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE BU KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME METNİ

Köfteci Yusuf Hazır Yemek, Temizlik, Canlı Hayvan, Et Mamülleri, Entegre Gıda, İth.İhr.San. Ve Tic.A.Ş olarak Şirketimiz, gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Kanun kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir.

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir , periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile Şirketimiz ve/veya Şirketimizin alt acenteleri ile paylaşılabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışı da dahil olmak üzere -aşağıdaki detaylar ile sınırlı olmamak kaydıyla- aktarılabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere -aşağıdaki detaylar ile sınırlı olmamak kaydıyla- işlenebilir.
 

Özel nitelikli kişisel veriler diğer kişisel verilere kıyasla daha yüksek bir ihlal riski doğurmaktadır, bu veriler; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileriyle biyometrik ve genetik verilerdir. İstek ve Önerileriniz sekmesindeki yorumlarınız, şikayet başvurularınız vasıtasıyla bize ulaşırken özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı öneririz. Mesajlarınız kapsamında iletebileceğiniz özel nitelikli kişisel verilerinizi; istek, öneri ve şikayetlerinizin giderilebilmesi amacıyla özgür iradenizle paylaştığınız ve işlenmesine rıza gösterdiğiniz kabul edilecektir.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Köfteci Yusuf tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak amacıyla işlenmektedir.
Köfteci Yusuf olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, alışverişinize ilişkin ödeme verileriniz, şubelerimizi ziyaret etmeniz, online hizmetlerimizi kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;

Şirketimizin faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve prosedürlere uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için çağrı merkezine, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş ortaklarımıza, anlaşmalı olarak danışmanlık aldığımız avukatlara, resmi kurum ve kuruluşlara, yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir.

 

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı kanunun 11. Maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak;

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı  aşağıda belirtilen iletişim yöntemlerinden birini kullanarak;

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan kısaltmalar aşağıdaki gibidir.

 

KÖFTECİ YUSUF : Köfteci Yusuf Hazır Yemek Temizlik Canlı Hayvan Et Mamülleri Entegre Gıda İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Web Sitesi : www.kofteciyusuf.com

Ziyaretçiler : Web Sitesi’ ni kullanan tüm kullanıcı ve müşterileri ifade eder.

Kişisel Veri : Ziyaretçiler tarafından Web Sitesi kullanılırken KÖFTECİ YUSUF’ a aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Taraflar : KÖFTECİ YUSUF ve Ziyaretçiler olmak üzere sözleşmenin iki tarafını ifade etmektedir.

Taraf : KÖFTECİ YUSUF ve/veya Ziyaretçiler’den herhangi birisinin karşısında olmak üzere konumlandırılan tarafı ifade eder.

Sözleşme : Web Sitesi’ ni kullanan Ziyaretçiler ile KÖFTECİ YUSUF arasındaki anlaşmayı ifade eder.

 

2. Kişisel Veriler

KÖFTECİ YUSUF, Web Sitesi’ nin kullanım süresi boyunca Ziyaretçiler’ in Kişisel Verilerini toplamaya, işlemeye, -verilerin Türkiye sınırları dışına aktarılması da dahil- kullanmaya, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ve bununla sınırlı olmamak üzere, Kanun ve Türkiye'deki diğer yürürlükteki mevzuat uyarınca Ziyaretçiler’in Kişisel Veri’lerini özel kayıtlarda tutmaya, depolamaya, muhafaza edip, aktarmaya, belirli kriterlere göre sınıflandırmaya yetkilidir. KÖFTECİ YUSUF, Kişisel Veriler ile ilgili olarak yasal mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerine uyacağını kabul ve beyan eder.

Ziyaretçiler, KÖFTECİ YUSUF’ a sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve gerekli olduğu şekilde Kişisel Veri aktarımı yapacaktır. Ayrıca Ziyaretçiler, KÖFTECİ YUSUF’ a aktarımını yapmış oldukları Kişisel Veriler’ in kullanımı ve işlenmesi yönünde yetkisinin bulunduğunu beyan ve taahhüt etmiştir.

Web Sitesi’ne gerçekleştirilen ziyaretlerle ilgili her bir sekmede, uygulamada ne kadar süre harcadığı gibi Kişisel Veri niteliğinde olmayan genel bilgiler; Web Sitesi’nin kullanım istatistiklerini belirlemek, kullanım sorunlarını tespit etmek, Web Sitesi’nin ara yüzlerini/şeklini talebe göre revize etmek, gibi maksatlarla derlenmektedir.

 

3. Gizli Bilgi, Fikri Mülkiyet, Telif Hakları, Ticari Markalar

Taraflar’ dan her biri doğrudan veya dolaylı şekilde edindiği tüm bilgileri, belgeleri, yazışmaları, tabloları, çizimleri,  yazılı diğer verileri, know-how’ı, ticari, teknolojik ve bilimsel bilgileri, işletme bilgilerini, müşteri, ödeme, hesap ve hesaplama bilgilerini, ne şekilde edinildiği veya öğrenildiğinden bağımsız olarak diğer Taraf’ a ait bu gizli bilgilerin hiçbir kısmını, hangi sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemeyi veya onun erişimine sunmamayı, gizli bilgileri işbu Sözleşme’ de belirtilen ve işbu Sözleşme’  nin imzalanmasına dayanak olan veya diğer Tarafça yazılı olarak izin verilen amaç haricinde herhangi bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder.

Taraflar, diğer Taraf’ a ait gizli bilgilerinin işbu Sözleşme uyarınca bunları öğrenme hakkına sahip olmayan şahıslara ifşasını önlemek için gereken önlemleri alacaktır. KÖFTECİ YUSUF, Ziyaretçiler’in yukarıdaki yükümlülüklerden herhangi birisini ihlal etmesi halinde aradaki Sözleşme’yi derhal feshetme ve her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkını saklı tutar. Bu hak, KÖFTECİ YUSUF’ un Sözleşme’ ye taraf olan Ziyaretçiler aleyhine sahip olabileceği diğer talep ve haklara halel getirmemektedir.

İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmet/ilişki neticesinde Ziyaretçiler tarafından elde edilen bilgi ve bulgular ve/veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkması muhtemel fikri ve sınai ürünler üzerindeki haklar, tamamıyla KÖFTECİ YUSUF’a aittir. Dolayısıyla Web Sitesi’nin kullanımı ve/veya sonrasında kullanımla ilgili olarak Taraflar arasında meydana gelen ilişkiler neticesinde KÖFTECİ YUSUF’ un sistemini ve/veya ticari işleyişinin herhangi bir noktasını tekrardan revize etmesi ve/veya geliştirmesi söz konusu olabilecekse de, bu işler tamamen KÖFTECİ YUSUF’ un kendi imkanlarıyla yapacağı işler olup, Müşteriler’ in bu işlerde herhangi bir katkısı veyahut dahili olmayacaktır. Ziyaretçiler işbu bent kapsamındaki şart ve hususları, 5 yıldan kısa olmak üzere, süresiz olarak kabul ve taahhüt etmiştir.

 

4. Çerezler

Ziyaretçiler, Web Sitesi’ ni kullanmaya devam ederek, Web Sitesi’ ne erişim sağladığı cihaza çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmektedirler. Çerez yerleştirme uygulaması kişisel verilerin depolanması maksadı taşımamaktadır. Çerezlerin cihazlarına yerleştirilmesini istemeyen Ziyaretçiler internet tarayıcısı ayarlarını tercihlerine göre değiştirebilir ve/veya Web Sitesi’ ni kullanmayı sona erdirebilirler. Ziyaretçiler’ in internet tarayıcısı ayarlarını çerezleri kabul etmeyecek şekilde ayarlaması halinde Web Sitesi’ ni kullanırken karşılaşabileceği uygulama ve imkanlar azalabilir.

 

5.  Web Sitesi Kullanım Koşulları

Web Sitesi KÖFTECİ YUSUF’ a aittir ve KÖFTECİ YUSUF tarafından işletilmektedir. Web Sitesi’ni kullanacak Ziyaretçiler, Web Sitesi’ni kullanmadan önce bu şartları dikkatlice okumalıdır. Web Sitesi’ nin kullanılıyor olması, bu şartların tamamının kabul edildiği anlamına gelecektir. Belirtilen şartların okunmamış olmasından kaynaklanabilecek zararlardan KÖFTECİ YUSUF’ un hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Ziyaretçiler, işbu Sözleşme uyarınca makulen gerekli olanlar haricinde, yazılı, görsel, işitsel veya diğer biçimdeki sair materyallerin veya gizli bilgilerin KÖFTECİ YUSUF’ un yazılı izin alınmadan çıkarılmayacağını ve KÖFTECİ YUSUF’ un işbu Sözleşme uyarınca verdiği veya geliştirdiği diğer materyallerin izinsiz kullanımını veya ifşasını önlemek için KÖFTECİ YUSUF’ un zaman zaman öngöreceği tüm makul prosedürleri kabul edip uygulayacağını taahhüt eder.

Web Sitesi üzerinden işlem yapan Ziyaretçiler, kendilerine sorulan sorulara doğru ve tam cevap vermelidirler. Aksi takdirde yapılan işlemle ilgili hak kaybı yaşamayı hatta işlem sebebiyle herhangi bir hak talebine bulunmamayı kabul etmiş sayılacaklardır. KÖFTECİ YUSUF, kasti olarak yanlış bilgi ve belge veren Ziyaretçiler’ e karşı kanuni yollara başvurma hakkını saklı tutar.

 

6. Devir ve Temlik

Ziyaretçiler işbu Sözleşme’yi ve/veya işbu Sözleşme’den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, KÖFTECİ YUSUF' un yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. KÖFTECİ YUSUF işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’ den doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini, verilen hizmete devam etmek kaydıyla, yapılacak yazılı bildirim ile üçüncü kişilere devir ve temlik edebilir. Ziyaretçiler’in devir ve temlik sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi durumunda genel fesih hükümleri uygulanır.

 

7. Tebligat

Ziyaretçiler’ in KÖFTECİ YUSUF’ a bildirdikleri e-posta adresi, KÖFTECİ YUSUF’ un Web Sitesi’ nde belirtilen güncel e-posta adresi, tebligat için geçerli e-posta adresleridir. E-posta adresi değişikliği, Ziyaretçiler tarafından on beş (15) gün içinde yazılı olarak KÖFTECİ YUSUF’ a bildirilmedikçe KÖFTECİ YUSUF’un yapacağı her türlü tebligat Ziyaretçiler tarafından bildirilen son e-posta adreslerine yapılır; tebligatlar, muhatabına ulaşmış ve yasal tebligat hükmünde sayılır.

 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuk Türk Hukuku olup uyuşmazlık çözüm merci Bursa Mahkemeleri ve icra daireleridir. Ziyaretçiler, KÖFTECİ YUSUF’ un veri tabanı ile sunucularında tuttuğu elektronik kayıtlar ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlar ile defter kayıtlarının; mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, münhasır ve kesin delil teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.